Yükleniyor...

2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ WUSHU (SANDA ) BRANŞ TALİMATI

Daire Başkanlığının 26.10.2018 tarih ve 650698 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 1
1. Yarışmalar;
Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi
Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon branş
müsabaka Kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar;
a) Gençler (A-B) ve Yıldızlar kategorilerinde mahalli ve Türkiye birinciliği
kademelerinde, kız ve erkek sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır.
b) Mahalli yarışmalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim
doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir.
c) Türkiye Birinciliği yarışma duyuruları ve katılımcı listeleri, Daire Başkanlığınca
https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
ç) Ulusal müsabakalara (Türkiye Birinciliği) katılmaya hak kazanan ferdi sporcuların
mahalli müsabakalarda yer almış olmaları gerekmektedir.
3. Kategoriler ve Doğum tarihleri:
a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesindeki hüküm
gereğince; sporcunun velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak başvuruların
kabul edilmesi kaydıyla;
 2007 doğumlu öğrenciler ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla Yıldızlar
kategorisinde yarışmalara katılabilirler.
 2005 doğumlu öğrenciler lise kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla Gençler(B)
kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara katılabilir.
 Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.
 Terfi ettirilen sporcular,ilgili eğitim öğretim yılında branşında alt kategorideki okullar
arası yarışmalara katılamaz.
4. )Kafile işlemleri ve Mali Hususlar:
a) Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak kafileler; “Spor Genel Müdürlüğü Spor
Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır.(Mahalli ve Ulusal
müsabakalarda,Kafile Seyahat Yönergesinde yer alan idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla
kişi müsabaka alanına giremez.)
b) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre, kategorilerinde yer alan
sıkletlerde yarışacak sporcular, yarışmalara katılma ve ayrılma tarihlerine göre Gençlik ve
Spor İl Müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde gönderilebilir.
c) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları erken
sonuçlanan veya tamamlanan kafilenin yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında “Spor Genel Müdürlüğü
Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” Genel Hususlar başlıklı 7 inci maddenin 8 inci
fıkrasında yer alan hüküm de dikkate alınarak, belirlenen tarih üzerinden bağlı
oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir.
KATEGORİSİ
EĞİTİM
KADEMESİ
STATÜSÜ
DOĞUM
TARİHLERİ
YAŞ ARALIĞI
(2018 yılı
itibariyle)
Yıldızlar Ortaokul Mahalli /Ulusal 2005-2006 12-13 yaş
Gençler B Lise Mahalli /Ulusal 2003-2004 14- 15 yaş
Gençler A Lise Mahalli /Ulusal 2001-2002 16- 17 yaş
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
WUSHU (SANDA ) BRANŞ TALİMATI
Daire Başkanlığının 26.10.2018 tarih ve 650698 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 2
ç) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci maddesine göre işlem yapılır.
d) Avans kapatma işlemleri kafile başkanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde kafile onay belgesi, ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
e) İl Dışı Çıkış Olur’unda; Genel Müdürlükçe https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinden ilan edilen sporcular ile Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde” belirtilen idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer alamaz.
f) Türkiye birinciliği yarışmalarının; hava şartları vb. durumlar nedeni ile belirlenen tarihlerde yapılamaması veya uzaması durumlarında; müsabakalar, ev sahibi ilin İl Organizasyon Tertip Kurulunun alacağı karar doğrultusunda, (sporcuların bağlı bulunduğu illere gerekli yazışmalar yapılarak) yarışma tarihini takip eden günlerde düzenlenecektir. İlgili nedenlerle; müsabaka tarihlerinde değişikliğe gidilmesi durumlarında ilgili iller tarafından kafile onay belgeleri güncellenerek, tahakkuk edecek harcırahlar, müsabakaya eklenen süreler dikkate alınarak ilgili mali yılın bütçesinden karşılanacaktır.
5. Ödüller:
1) Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında;
Sıralamada; ilk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi verilir.
6. Kontenjanlar;
Gençler (A-B) ve Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak sporcu sayıları;
 Bir önceki eğitim öğretim yılının, Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi elde eden takımların illeri,
 Bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına fiilen katılan takım sayıları, dikkate alınarak Daire Başkanlığınca belirlenecek ve ilan edilecektir.
7. Yetki:
a) Daire Başkanlığı; gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirme de yetkilidir.
b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
8. İtirazlar:
a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün hesabına 350,00 TL ücret yatırılır.
b) Türkiye Birinciliği yarışmalarında; İl Tertip Komitesine intikal eden ve disiplin suçu içeren itirazlar “Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği” hükümleri gereğince, İl Tertip Komitesi Kararı, Hakem Raporu, Gözlemci Raporu gibi evraklar da eklenerek bir üst yazı ile idareci, çalıştırıcı ve sporcunun bağlı bulunduğu ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir. İtirazlar, ilgili ilin İl Ceza Kurulunca değerlendirmeye alınır. Karara bağlanan itiraza ait raporun bir sureti, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına ve organizasyonun düzenlendiği ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir.
9. Genel Hususlar;
a)Yarışma alanına, Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine uygun hazırlanmış kafile onay belgesinde yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
b) Çalıştırıcı ve antrenörlerin; Mahalli ve Türkiye birinciliği yarışmalarına “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları zorunludur.
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
WUSHU (SANDA ) BRANŞ TALİMATI
Daire Başkanlığının 26.10.2018 tarih ve 650698 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 3
c) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Mahalli yarışmalarına katılacak sporculara ait “Esame Listelerinin” her yarışma için ayrı ayrı olacak şekilde “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya İl tertip komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.
ç) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; okul sporları bilgi yönetim sistemi üzerinden “Esame Listesi” kaydı yapılmış sporcuların, Türkiye birinciliği yarışmalarına katılması için gerekli kafile onay belgesinin İl tertip komitesi yetkililerince “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden alınması zorunludur.
d) Çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanının; http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde ilgili branş açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanlarının tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması halinde sporcular müsabakalara alınmayacaktır.
e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim öğretim sistemi 5+3+4 olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle, içinde bulunulan eğitim öğretim yılında ülkemizde düzenlenecek okullar arası yarışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden, yıldızlar kategorisinde 2005-2006-2007 doğumlu sporcular iştirak edecektir.
f) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen müsabaka fikstüründe zorunlu haller ve tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği yapılması halinde yarışmaya katılan tüm sporculara il tertip komitesi tarafından ilan edilerek kafile başkanlarına bildirilecektir.
g) Öğrencilerin Fiziki Görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Kurulu tarafından işlem tesis edilir.
h) Okul spor faaliyetlerinde; mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında sporcuların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan sporcular yarışmalara alınmayacaktır.
 Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)
 Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait)
 Valilik Onayı( İl dışına gidecek kafileler için zorunludur)
 Esame Listesi(Ferdi sporcuların mahalli yarışmalarında zorunlu,ulusal müsabakalarında zorunlu değildir.)
ı) Okul takımı çalıştırıcısının,
 Beden eğitimi ve spor öğretmeni olması veya wushu antrenörlüğü belgesine sahip olması,
 Sabıka kaydının olmaması,
 Wushu müsabakalarında hak mahrumiyeti cezası almamış olması gerekmektedir.
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
WUSHU (SANDA ) BRANŞ TALİMATI
Daire Başkanlığının 26.10.2018 tarih ve 650698 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 4
TEKNİK AÇIKLAMALAR
Taolu müsabakalarında yarışan sporcular Sanda müsabakalarında, Sanda müsabakalarında yarışan sporcular da Taolu müsabakalarında yarışamazlar.
1.Yarışmalara katılacak sporcularda aranacak şartlar:
a) Yarışmalara katılacak sporcularda kuşak şartı aranmayacaktır.
b) Yayınlanan yarışma katılım listelerinin dışında hiç kimse müsabakalarda yarıştırılamaz.
2. Sanda Müsabakalarında Raund ve Süreler:
Müsabakalar 3 ( üç ) raund üzerinden oynanır.
İlk 2 ( iki ) raundu alan sporcu müsabakanın galibi ilan edilir.
 Yıldızlar (12 ve 13 yaş) Raund süresi 1 dakika, ara dinlenme 30 saniye,
 Gençler B (14 ve 15 yaş) Raund süresi 1.5 dakika, ara dinlenme 45 saniye,
 Gençler A (16 ve 17 yaş) Raund süresi 2 dakika, ara dinlenme 1 dakika,
Müsabakalar aynı gün içinde birden fazla turlu yapılabilir.
3. Yarışmalara katılacak sporcu öğrencilerin Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden lisans çıkarması zorunludur.
4. Yarışmalar; Uluslararası Oyun Kurallarına ve Yarışma Yönetmeliklerine, SGM Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır. Açıklanmayan diğer hususlarda Türkiye Wushu – Kungfu Federasyonu tarafından uygulanan yarışma yönetmelikleri geçerli olacaktır.
5. Mahalli yarışmalara okullar her kategoride dilediği kadar sporcu ile katılabilirler.
6. Yarışmalarda sporcular kullanacakları kıyafetleri ve şahsi malzemeleri( kogi-kasık koruyucu, kaval koruyucu, eldiven ve dişlik ) kendileri temin edeceklerdir. Müsabakalar için kullanılacak vücut koruyucu yelek ve kask Wushu – Kungfu Federasyonu tarafından sağlanacaktır.
7. Yarışmalarda tartılar IWUF ve EWUF Uluslararası kurallara göre yapılacak olup, kilolarda tolerans tanınmayacaktır.
Kilo Kategorileri ve Yaş Sınırları
Yaş hesaplamalarında IOC kuralları çerçevesinde yıl hesabı üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Ay gün hesaplanmayacaktır.
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
WUSHU (SANDA ) BRANŞ TALİMATI
Daire Başkanlığının 26.10.2018 tarih ve 650698 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 5
Yıldızlar: (12-13 Yaş) Gurubu Yıldız Erkek (12-13 Yaş): 24 – 27 – 30 – 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 48 – 52 – 56 – 60 – +60 Yıldız Bayan (12-13 Yaş): 24 – 27 – 30 – 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 48 – 52 – +56
Yıldızlar Kategorisinde (+ Kg larda) en fazla 10 kg a kadar müsaade edilir.
(24 Kg Altı kilolarda en fazla 4 kg ( 20 ) olan sporcular bu kategorilere dahil edilebilir. Aksi durumda müsabakaya katılamaz).
Gençler B:(14 – 15 Yaş) Gurubu
B Gençler Erkek- ( 14-15 Yaş): 33- 36 – 39 – 42 – 45 – 48 – 52 – 56 – 60 – 65 – 70 +70
B Gençler Bayan ( 14-15 Yaş): 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 48-52 – 56- 60 – 65 +65
Gençler B Kategorisinde (+ Kg larda) en fazla 10 kg a kadar müsaade edilir.
(33 Kg Altı kilolarda en fazla 4 kg ( 29 kg ) olan sporcular bu kategorilere dahil edilebilir.
Aksi durumda müsabakaya katılamaz).
Gençler A: (16 – 17 Yaş) Gurubu:
A Gençler Erkek: 42, 45, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85. + 85 kg
A Gençler Bayan: 39,42, 45, 48, 52, 56, 60, 65 , +65 kg
Gençler A Kategorisinde (+ Kg larda) en fazla 15 kg a kadar müsaade edilir.
( Bu kategoride en fazla 5 kg lık bir fark olabilir. ( yani erkeklerde 37,bayanlarda 34 kg dan aşağı olamaz )
Giysi ve Koruyucu Donanımlar
a) Yarışmacılar,
A – Köşelerin rengine göre – Kırmızı yada Mavi;
1- Tshort, Short ve Uzun alt (Short giyilmesi halinde altında uzun tayt olması zorunludur. Aksi takdirde izin verilmeyecektir)
2- Eldiven,
3- Bandaj (Gençler kategorisinde zorunlu)
4- Kask,
5- Dişlik, (Yıldızlar kategorisinde zorunlu değil)
6- Selfguard,( Göğüs Koruyucu)
7- Kaval Koruyucu, ( A Gençler kategorilerinde zorunlu değil)
8- Kogi, ( Kasık Koruyucu)
9- Bayanlar için göğüs koruyucu.
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
WUSHU (SANDA ) BRANŞ TALİMATI
Daire Başkanlığının 26.10.2018 tarih ve 650698 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 6
Bu kurallara uyulmaması, yarışmacının yarışmadan diskalifiye olması anlamına gelecektir.
B – 1- Gözlük, kontak lens ve takma dişlerle veya diş teli ile müsabakaya katılmak yasaktır.
2 -Yüzük, küpe, kolye ve bileklik gibi her tür takılar çıkarılacaktır. Çıkarılamayan yüzükler kapatılacaktır.
C – Yıldızlar kategorisinde 6 Ons eldiven giyilebilir.Gençler (A-B) ve Bayan Kategorileri içinde; 65 kg ve altı kategoriler için eldivenlerin ağırlığı 230 gram- 8 Ons, 70kg ve üstü kategorisi için ise 280 gram – 10 Ons olacaktır.
Müsabaka Kuralları
A – Yasaklanmış Teknikler
1. Kafa, dirsek ya da diz atmak veya rakibin eklemlerini ters yönde bükmek yasaktır.
2. Rakibin kafa üstü düşmeye zorlamak ya da kasıtlı olarak yere çarpıp baskı yaparak düşmesine neden olmak yasaktır.
3. Rakip yerdeyken hangi şekilde olursa olsun saldırmak veya kafasına vurmak yasaktır.
B – Yasaklanmış Bölgeler
Başın arka kısmı ( ENSE ), boyun ve kasık.
C -Puanlama Bölgeleri
Baş, gövde ve Bacaklar.
 B Gençler Kategorisinde yüze direk yumruk yasaktır.
 A Gençler Kategorisinde yüze iki direk yumruktan fazla vurmak yasaktır.
 Hiçbir kategoride diz altına vuruş puan değildir.
D – Hükmen Yenik Sayılma
Uluslararası wushu kurallarına göre yapılan yarışmalarda belirtilen kural ve esaslara uymayan sporcu ve takım diskalifiye edilir ve hükmen yenik sayılır.

2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ WUSHU (SANDA ) BRANŞ TALİMATII İndir (PDF)
Özlü Sözler

Başkaları tarafından mağlup edilmekte utanılacak bir şey yok. Önemli olan yenildiğiniz zaman ‘’Bende eksik olan ne?’’ sorusunu kendinize sorabilmenizdir. Böyle bir tutum izleyen insan umut vaat ediyor demektir.

Bruce Lee

Savaş sanatları kaba kuvvet uygulaması gibi görünebilir. Ama Çin savaş sanatları sisteminin arkasında birçok felsefe yatar. Savaş sanatlarında kurallar vardır, şefkat ve başkalarına yardım etmek…

Ip Man

Büyük bir şampiyon olmak için en iyi olduğuna inanmalısın. Öyle olmasan bile, öyle gibi davranmalısın.

Muhammed Ali
Sosyalmedya
Son Yazılar
Hakkımızda

Türkiye Wushu KungFu Federasyonu Bursa İl Temsiliciliği Resmi Web Sayfası.

logo symetrio

Tasarlayan İstifsbi Tasarım © TWF Bursa İl Temsilciliği. Tüm hakkı saklıdır.