Yükleniyor...

2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ WUSHU (TAOLU ) BRANŞ TALİMATI

1. Yarışmalar;
Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon branş müsabaka Kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar;
a) Minikler ve küçükler kategorisinde mahalli, yıldızlar ve gençler kategorilerinde ise mahalli ve Türkiye birinciliği kademelerinde, kız ve erkek sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır.
b) Mahalli yarışmalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir.
c) Türkiye Birinciliği yarışma duyuruları ve katılımcı listeleri, Daire Başkanlığınca https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
ç) Ulusal müsabakalara (Türkiye Birinciliği) katılmaya hak kazanan ferdi sporcuların mahalli müsabakalarda yer almış olmaları gerekmektedir.
3. Kategoriler ve Doğum tarihleri:
a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesindeki hüküm gereğince; sporcunun velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak başvuruların kabul edilmesi kaydıyla;
 Minikler kategorisinde yer alan 2009 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler kategorisinde yarışmalara katılabilirler,
 Küçükler kategorisinde yer alan 2007 doğumlu öğrenciler, yıldızlar kategorisine terfi ettirilebilir,
 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2005 doğumlu öğrenciler lise kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla gençler kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara katılabilir.
 Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.
 Terfi ettirilen sporcular,ilgili eğitim öğretim yılında branşında alt kategorideki okullar arası yarışmalara katılamaz.
4. )Kafile işlemleri ve Mali Hususlar:
a) Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak kafileler; “Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır.(Mahalli ve Ulusal müsabakalarda,Kafile Seyahat Yönergesinde yer alan idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi müsabaka alanına giremez.) KATEGORİSİ EĞİTİM KADEMESİ STATÜSÜ DOĞUM TARİHLERİ YAŞ ARALIĞI (2018 yılı itibariyle) Minikler İlkokul Mahalli 01.09.2008-2009-2010-2011 7-9 yaş Küçükler Ortaokul Mahalli 2007-2008 10-11 yaş Yıldızlar Ortaokul Mahalli /Ulusal 01.09.2004-2005-2006- 12-13 yaş Gençler Lise Mahalli /Ulusal 2001-2002-2003-2004 14- 17 yaş
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
WUSHU (TAOLU ) BRANŞ TALİMATI
Daire Başkanlığı’nın 26.10.2018 tarih ve 650698 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 2
b) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre, kategorilerinde yer alan stillerde yarışacak sporcular, yarışmalara katılma ve ayrılma tarihlerine göre Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde gönderilebilir.
c) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları erken sonuçlanan veya tamamlanan kafilenin yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında “Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” Genel Hususlar başlıklı 7 inci maddenin 8 inci fıkrasında yer alan hüküm de dikkate alınarak, belirlenen tarih üzerinden bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir.
ç) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci maddesine göre işlem yapılır.
d) Avans kapatma işlemleri kafile başkanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde kafile onay belgesi, ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
e) İl Dışı Çıkış Olur’unda; Genel Müdürlükçe https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinden ilan edilen sporcular ile Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde” belirtilen idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer alamaz.
f) Türkiye birinciliği yarışmalarının; hava şartları vb. durumlar nedeni ile belirlenen tarihlerde yapılamaması veya uzaması durumlarında; müsabakalar, ev sahibi ilin İl Organizasyon Tertip Kurulunun alacağı karar doğrultusunda, (sporcuların bağlı bulunduğu illere gerekli yazışmalar yapılarak) yarışma tarihini takip eden günlerde düzenlenecektir. İlgili nedenlerle; müsabaka tarihlerinde değişikliğe gidilmesi durumlarında ilgili iller tarafından kafile onay belgeleri güncellenerek, tahakkuk edecek harcırahlar, müsabakaya eklenen süreler dikkate alınarak ilgili mali yılın bütçesinden karşılanacaktır.
5. Ödüller:
Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında;
a) Sıralamada; ilk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi verilir.
6. Kontenjanlar;
Yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak sporcu sayıları;
 Bir önceki eğitim öğretim yılının, Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi elde eden takımların illeri,
 Bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına fiilen katılan takım sayıları, dikkate alınarak Daire Başkanlığınca belirlenecek ve ilan edilecektir.
7. Yetki:
a) Daire Başkanlığı; gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirme de yetkilidir.
b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
8. İtirazlar:
a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün hesabına 350,00 TL ücret yatırılır.
b) Türkiye Birinciliği yarışmalarında; İl Tertip Komitesine intikal eden ve disiplin suçu içeren itirazlar “Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği” hükümleri gereğince, İl Tertip Komitesi Kararı, Hakem Raporu, Gözlemci Raporu gibi evraklar da eklenerek bir üst yazı
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
WUSHU (TAOLU ) BRANŞ TALİMATI
Daire Başkanlığı’nın 26.10.2018 tarih ve 650698 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 3
ile idareci, çalıştırıcı ve sporcunun bağlı bulunduğu ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir. İtirazlar, ilgili ilin İl Ceza Kurulunca değerlendirmeye alınır. Karara bağlanan itiraza ait raporun bir sureti, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına ve organizasyonun düzenlendiği ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir.
9. Genel Hususlar;
a)Yarışma alanına, Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine uygun hazırlanmış kafile onay belgesinde yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
b) Çalıştırıcı ve antrenörlerin; Mahalli ve Türkiye birinciliği yarışmalarına “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları zorunludur.
c) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Mahalli yarışmalarına katılacak sporculara ait “Esame Listelerinin” her yarışma için ayrı ayrı olacak şekilde “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya İl tertip komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.
ç) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; okul sporları bilgi yönetim sistemi üzerinden “Esame Listesi” kaydı yapılmış sporcuların, Türkiye birinciliği yarışmalarına katılması için gerekli kafile onay belgesinin İl tertip komitesi yetkililerince “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden alınması zorunludur.
d) Çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanının; http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde ilgili branş açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanlarının tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması halinde sporcular müsabakalara alınmayacaktır.
e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim öğretim sistemi 5+3+4 olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle, içinde bulunulan eğitim öğretim yılında ülkemizde düzenlenecek okullar arası yarışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden, yıldızlar kategorisinde 2007-2006-2005-01.09.2004 (Ortaokul Kademesi) doğumlu sporcular iştirak edecektir.
f) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen müsabaka fikstüründe zorunlu haller ve tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği yapılması halinde yarışmaya katılan tüm sporculara il tertip komitesi tarafından ilan edilerek kafile başkanlarına bildirilecektir.
g) Öğrencilerin Fiziki Görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Kurulu tarafından işlem tesis edilir.
h) Okul spor faaliyetlerinde; mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında sporcuların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan sporcular yarışmalara alınmayacaktır.
 Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)
 Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait)
 Valilik Onayı( İl dışına gidecek kafileler için zorunludur)
 Esame Listesi (Ferdi sporcuların mahalli yarışmalarında zorunlu, ulusal müsabakalarında zorunlu değildir.)
ı) Okul takımı çalıştırıcısının,
 Beden eğitimi ve spor öğretmeni olması veya wushu antrenörlüğü belgesine sahip olması,
 Sabıka kaydının olmaması,
 Wushu müsabakalarında hak mahrumiyeti cezası almamış olması gerekmektedir.
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
WUSHU (TAOLU ) BRANŞ TALİMATI
Daire Başkanlığı’nın 26.10.2018 tarih ve 650698 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 4
TEKNİK AÇIKLAMALAR
1.Yarışmalara katılacak sporcularda aranacak şartlar:
a) Yarışmalara katılacak sporcularda kuşak şartı aranmayacaktır.
b) Yayınlanan yarışma katılım listelerinin dışında (Taolu kategorileri arasında geçiş yapılamaz) hiç kimse müsabakalarda yarıştırılamaz.
2. Taolu Yarışma Süreleri:
a) Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler yarışmalarında süre aranmaz.
b) Taijiquan müzik eşliğinde rutinler, sözsüz melodiler şeklinde yürütülecektir.
c) Yarışmacı, koreografiye uyacak şekilde kendi müzik parçasını seçebilir.
3. Bir yarışmacı 3 taolu kategorisinde yarışabilir. ( Açık El – Kısa Silah – Uzun Silah )
4. Kategoriler ve Formlar:
TAOLU KATEGORİ FORMLAR VE YAŞ KATEGORİLERİ STİL MİNİKLER KÜÇÜKLER YILDIZLAR GENÇLER AÇIK ELLER Changquan 20 Form 32 Form 32 Form 1. Guidin 32 Form 1. Guidin 2.3.Guidin Nanquan 20 Form 32 Form 32 Form 1. Guidin 32 Form 1. Guidin 2.3.Guidin Taijiquan 20 Form 32 Form 32 Form 1. Guidin 32 Form 1. Guidin 2.3.Guidin KISA SİLAHLAR Jianshu 20 Form 32 Form 32 Form 1. Guidin 32 Form 1. Guidin 2.3.Guidin Daoshu 20 Form 32 Form 32 Form 1. Guidin 32 Form 1. Guidin 2.3.Guidin Nandao 20 Form 32 Form 32 Form 1. Guidin 32 Form 1. Guidin 2.3.Guidin Taijijian 20 Form 32 Form 32 Form 1. Guidin 32 Form 1. Guidin 2.3.Guidin UZUN SİLAHLAR Qiangshu 20 Form 32 Form 32 Form 1. Guidin 32 Form 1. Guidin 2.3.Guidin Gunshu 20 Form 32 Form 32 Form 1. Guidin 32 Form 1. Guidin 2.3.Guidin Nangun 20 Form 32 Form 32 Form 1. Guidin 32 Form 1. Guidin 2.3.Guidin

2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ WUSHU (TAOLU ) BRANŞ TALİMATI İndir (PDF)
Özlü Sözler

Başkaları tarafından mağlup edilmekte utanılacak bir şey yok. Önemli olan yenildiğiniz zaman ‘’Bende eksik olan ne?’’ sorusunu kendinize sorabilmenizdir. Böyle bir tutum izleyen insan umut vaat ediyor demektir.

Bruce Lee

Savaş sanatları kaba kuvvet uygulaması gibi görünebilir. Ama Çin savaş sanatları sisteminin arkasında birçok felsefe yatar. Savaş sanatlarında kurallar vardır, şefkat ve başkalarına yardım etmek…

Ip Man

Büyük bir şampiyon olmak için en iyi olduğuna inanmalısın. Öyle olmasan bile, öyle gibi davranmalısın.

Muhammed Ali
Sosyalmedya
Son Yazılar
Hakkımızda

Türkiye Wushu KungFu Federasyonu Bursa İl Temsiliciliği Resmi Web Sayfası.

logo symetrio

Tasarlayan İstifsbi Tasarım © TWF Bursa İl Temsilciliği. Tüm hakkı saklıdır.