Yükleniyor...
31
12
2019

14.12.2019 30978 SAYI No RESMİ GAZETE

Yazan Wushu Bursa 0

ANTRENÖR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ilgili spor dalına performans ve/veya rekreatif amaçlı katılan her yaştaki bireylerin eğitiminde görev alacak antrenörlerin eğitimi ve görev alanları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, spor federasyonlarının antrenör eğitim programları ile bu programların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hiz- metleri Kanununun Ek 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teş- kilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 189 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Antrenör: Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili spor federasyonlarından alınan antre- nörlük belgesine sahip kişiyi,
 2. Antrenörlük belgesi: İlgili spor dalında kademeler itibarıyla verilen belgeyi,
 3. Antrenör eğitim programı: Kademeler itibarıyla temel eğitim ve uygulama eğitimin- den oluşan programı,

ç) Antrenör eğitim talimatı: Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esasların uygulanma- sına ilişkin uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, ilgili federasyon tarafından hazırlanıp Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe giren tali- matı,

 • Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
 • Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
 • Eğitici: Antrenör eğitim programında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından gö- revlendirilen kişiyi,
 • Eğitim kurumu: Antrenör eğitim programında görev yapmak üzere Bakanlık tara- fından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,

ğ) Federasyon: 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarını,

 • Gelişim semineri: Antrenörlerin bilimsel ve teknik kapasitelerini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini,

ı) Modül: Temel eğitimde derslerin oluşturduğu program birimini,

 1. Protokol: Antrenör eğitim programı kapsamında yetkilendirilecek kurum ve kuruluş ile yapılacak sözleşmeyi,
 2. Sezon: İlgili federasyon talimatlarında spor dalı faaliyetleri için belirlenen tarih ara-

lığını,

 • Sınav komisyonu/komisyonları: Sınav Kurulu tarafından antrenör eğitim programı

sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmekle görevlendirilen komisyon/komisyonları,

 • Sınav Kurulu: Temel eğitim ve uygulama eğitimi sınavını yürütmekle görevli kurulu,
 • Temel eğitim: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında yapılan teorik eğitimi,
 • Temel eğitim sınavı: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında ya- pılan temel eğitim sınavını,
 • Uygulama eğitimi: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında ya- pılan uygulama eğitimini,

ö) Uygulama eğitimi sınavı: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında yapılan uygulama eğitim sınavını,

 • Yaygın eğitim: Uzaktan eğitim, özel amaçlı kurslar ve sertifika programlarını kap- sayan eğitim türünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Antrenör Eğitim Programı ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Antrenör eğitim programı duyurusu

MADDE 5 – (1) Antrenör eğitim programına katılacak aday sayısı, adayların talepleri de dikkate alınarak ilgili federasyonun görüşü doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Antrenör eğitim programına katılacak aday sayısı ile şartları, başvuru yeri, süresi ve diğer hususlar, Bakanlık ve ilgili federasyonun internet sitesinde duyurulur.

Antrenör eğitim programı başvurusu

MADDE 6 – (1) Antrenör eğitim programına katılacak adaylar, duyuruda belirtilen usule göre başvuruda bulunur.

Antrenör eğitim programına katılacak adaylarda aranılacak şartlar

MADDE 7 – (1) Antrenör eğitim programına katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar ara-

nır:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 3. Spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyon tarafından hazırlanan antrenör eğitim

talimatında belirlenen sağlık şartlarını taşımak.

ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşa- ğıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin gü- venliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

 • En az on sekiz yaşını bitirmek şartıyla spor dalının özelliğine göre ilgili federasyon tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak.
 • 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönet- meliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
 • Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan hüküm; dopingle mücadele kural ihlali sebe- biyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca bu Yönetmelik kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygu- lanır.
 • Başvurunun ilan edilen kontenjandan fazla olması halinde, antrenör eğitim programı uygulama eğitimine katılacak olanlar, ilgili federasyonun antrenör eğitim talimatında belirle- yeceği şartlar doğrultusunda sıralanır.

Antrenör eğitim programı

MADDE 8 – (1) Antrenör eğitim programı, federasyonların, gençlik ve spor il müdür- lükleri ile sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak temel eğitim ve uy- gulama eğitimi olarak düzenlenir.

Temel eğitim

MADDE 9 (1) Temel eğitim beş kademe olarak düzenlenir.

(2) Temel eğitimin;

 1. Bakanlık tarafından düzenlenmesi halinde eğitim ve sınavların usulü ile diğer hu- suslar Bakanlık tarafından,
 2. Eğitim kurumu tarafından düzenlenmesi halinde, eğitim ve sınavların usulü ile diğer hususlar protokolle,

belirlenir.

Uygulama eğitimi

MADDE 10 – (1) Uygulama eğitimi, antrenörlük kademeleri arasındaki geçiş süreleri ve başvurular da dikkate alınarak her kademe için yılda en az bir kez resen veya Bakanlık ta- limatı üzerine ilgili federasyon, gerekli hallerde ise Bakanlık tarafından düzenlenir.

 • Uygulama eğitimine ilişkin dersler, derslerin içerikleri, süreleri, sınavların usulü ve diğer hususlar uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterleri de dikkate alınarak ha- zırlanan, ilgili federasyonun teklifi Bakanlığın onayı ile yürürlüğe giren antrenör eğitim talimatı ile düzenlenir.
 • Uygulama eğitimine ilişkin başvuru, kayıt, ücret ve diğer hususlar; ilgili federas- yonun teklifi ve Bakanlık onayı ile belirlenerek Bakanlık ve ilgili federasyonun internet site- sinde duyurulur.
 • Bakanlık talimatı üzerine uygulama eğitimi düzenlemeyen federasyonların başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve diğer kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Uygulama eğitimi eğiticilerinin niteliği

MADDE 11 – (1) İlgili spor dalı uygulama eğitiminde görev alan eğiticilerin aynı spor dalında en az bir üst kademe antrenörlük belgesine sahip olması gerekir. Üst kademe antrenör- lük belgesine sahip eğitici bulunmaması halinde aynı kademe belgeye sahip eğitici görevlen- dirilebilir.

(2) Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde antrenör uygulama eğitiminde spor uzmanı, yabancı spor uzmanı veya yabancı antrenör görevlendirilebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Uygulama eğitiminde devamsızlık süresi, her ne sebeple olursa olsun toplam ders saatinin yüzde onunu geçemez.

(2) Birinci fıkrada belirlenen sürenin üzerinde devamsızlık yapan antrenör adaylarının uygulama eğitimiyle ilişikleri kesilir.

Uygulama eğitimi sınav kurulu ve komisyonları

MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu; Bakan tarafından, Bakanlık personeli arasından gö- revlendirilecek bir başkan, dört asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Sınav Kurulu, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyelerin her- hangi bir nedenle katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Kuruluna ka- tılır. Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür.

 • Kurul, sınavlara ilişkin hususların tespit edilmesi, sınavların yapılması, yaptırılması, sonuçlarının değerlendirilmesi, ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin komisyon/komisyonlar marifetiyle yürütülmesinden sorumludur.
 • Sınav komisyonu/komisyonları; Sınav Kurulu tarafından federasyonun teklifi üze- rine görevlendirilecek bir başkan, en az iki asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Sınav Ku- rulu tarafından gerek görülmesi halinde ayrıca Bakanlık personeli arasından bir veya birden fazla üye görevlendirilebilir.
 • Sınav komisyonu/komisyonları başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlık ilişkisi içinde bulunanların katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olanların yerlerine sırasıyla yedek üyeler katılır.
 • Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri, ilgili federasyon tarafından yürütülür.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Temel eğitim sınavına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Temel eğitime ait modüllerin sınav sonuçları, yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı de- ğerlendirilir. Sınavlarda temel eğitim modüllerinden en az altmış ve üzeri puan alanlar, o modül için başarılı sayılır.
 2. Adaylar, temel eğitim sınavında başarısız oldukları modüllerden, ilk kayıt tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınavlara tekrar girebilir. Bu sürede de başarısız olan aday- ların temel eğitim ile ilişiği kesilir.
 3. Temel eğitim sınavına katılanlara, eğitimi düzenleyen kurum tarafından temel eğitim sınav sonuç belgesi düzenlenir.

ç) Temel eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar, Bakanlık bilişim sistemi aracılığıyla uygulama eğitimine başvurabilir.

(2) Uygulama eğitimi sınavına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Uygulama eğitiminin sonunda derslerin özelliklerine göre ayrı ayrı yapılacak uygu- lama sınavının yanı sıra, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılabilir.
 2. Her ders için sınav sonuçları yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Sı- navlarda uygulama eğitim derslerinden en az yetmiş ve üzeri puan alanlar, o ders için başarılı sayılır. Başarısız olan adaylar, tekrar uygulama eğitimi almadan sınava giremez.
 3. Uygulama eğitimini tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olanlar, bu Yönetme- likte aranan diğer şartları taşımaları halinde ilgili kademede antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 15 – (1) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde, duyuruda belirtilen usulde itiraz edebilir. İtirazlar, on beş iş günü içerisinde incele- nerek karara bağlanır.

Antrenör gelişim semineri

MADDE 16 – (1) Bakanlık veya ilgili federasyon, her kademedeki antrenörlere yönelik ulusal veya uluslararası antrenör gelişim semineri düzenleyebilir.

(2) Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen seminerler, Ba- kanlık tarafından bu Yönetmelik kapsamında antrenör gelişim semineri olarak kabul edilebilir.

Müsabakası yapılmayan spor dalları

MADDE 17 – (1) Müsabakası yapılmayan ve antrenörlük kapsamı dışında kalan her türlü rekreatif amaçlı fiziksel ve zihinsel egzersizleri içeren eğitim programlarının uygulan- masında görev alan kişilerin eğitimleri ve görev alanları ile ilgili usul ve esaslar, ilgili federas- yonun teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda eğitim talimatı ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Antrenörlük Kademeleri, Kademelerin Görev Tanımları, Geçiş İşlemleri, Hak ve Muafiyetler, Belge Verilmesi ve İptali

Antrenörlük kademeleri ve görev tanımları

MADDE 18 – (1) İlgili spor dalında antrenörlük belgesine sahip olanların kademe ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Yardımcı antrenör (birinci kademe): Üst kademe antrenör nezaretinde spor faaliyetine katılanlara yardımcı olmak.
 2. Temel antrenör (ikinci kademe): Minikler ve yıldızlar kategorisinde antrenmanı plan- lamak, uygulamak ve değerlendirmek.
 3. Kıdemli antrenör (üçüncü kademe): Tüm yaş kategorilerinde ve milli takımlarda antren- manı planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve sporcunun kariyer planlamasına yardımcı ol- mak.

ç) Başantrenör (dördüncü kademe): Tüm yaş kategorilerinde ve milli takımlarda orta vadeli antrenman programlarını planlamak, uygulamak, değerlendirmek, analiz etmek, gün- cellemek ve sporcuların kariyer planlanmasında yardımcı olmak.

 • Teknik direktör (beşinci kademe): Tüm yaş kategorilerinde ve milli takımlarda ko- ordinatörlük yapmak, orta ve uzun vadeli antrenman programları planlamak, uygulanmasını sağlamak, denetlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve stratejiler geliştirmek, istenildiğinde Bakanlığa ve ilgili federasyona rapor hazırlamak ve sporcuların kariyer planlamasına yardımcı olmak.

Antrenör eğitim programı kademeleri arasında geçiş işlemleri

MADDE 19 – (1) Temel eğitim sınavına katılıp başarılı olan adaylar için temel eğitim sınav sonuçlarının geçerlilik süresi dört yıldır. Adaylar, temel eğitim sınav sonuçları geçerlilik süresi boyunca aynı kademedeki uygulama eğitimine ve daha alt kademedeki uygulama eğiti- mine katılabilir.

 • Adayların herhangi bir kademedeki uygulama eğitimine katılabilmeleri için ilgili kademe veya daha üst kademedeki temel eğitimi tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı ol- maları gerekir.
 • Uygulama eğitimi;
 • Yardımcı antrenör (birinci kademe) uygulama eğitimi; birinci kademe temel eğitimi tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olup antrenörlüğe başlayacaklara,
 • Temel antrenör (ikinci kademe) uygulama eğitimi; yardımcı antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az bir yıl geçen antrenörlere,
 • Kıdemli antrenör (üçüncü kademe) uygulama eğitimi; temel antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve temel antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere,

ç) Başantrenör (dördüncü kademe) uygulama eğitimi; kıdemli antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve kıdemli antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere,

 • Teknik direktör (beşinci kademe) uygulama eğitimi; başantrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve başantrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere,

yönelik düzenlenen eğitimdir.

Üniversitelerin spor bilimleri alanı lisans eğitimi mezunları hak ve muafiyetleri MADDE 20 – (1) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte

veya yüksekokullarının antrenörlük eğitimi bölümü/programı mezunlarının hak ve muafiyetleri aşağıdaki gibidir:

 1. İlgili spor dalını ihtisas/uzmanlık olarak aldığını belgeleyenler, temel eğitim ve sı- navından muaf olup, uygulama eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olmaları halinde kıdemli antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.
 2. İhtisas/uzmanlık spor dalı haricinde en az bir dönem eğitim alanlar, tercih edeceği yalnızca bir spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.
 3. Bu fıkra kapsamındakiler, mezuniyet tarihinden itibaren dört yıl boyunca kıdemli antrenörlük ve temel antrenörlük kademelerindeki temel eğitim ve sınavlarından muaftır.
 4. Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek- okullarının antrenörlük eğitimi bölümü dışında kalan mezunlardan;
 5. İlgili spor dalında en az iki dönem eğitim aldığını belgeleyenler, temel eğitim ve sı- navından muaf olup, tercih edeceği yalnızca bir spor dalında ilgili federasyon tarafından açılan uygulama eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olmaları halinde temel antrenörlük belgesi al- maya hak kazanır.
 6. İlgili spor dalında en az bir dönem eğitim alanlar, tercih edeceği yalnızca bir spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.
 • Bu fıkra kapsamındakiler, mezuniyet tarihinden itibaren dört yıl boyunca temel antrenörlük temel eğitimi ve sınavından muaftır.
 • Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek- okullarından lisans mezunu olanlar, tüm spor dallarında yardımcı antrenörlük temel eğitim ve sınavından muaftır.
 • Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek- okullarından çift ana dal mezunu olanlar, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine istinaden, her bir ana dal için ayrı ayrı olmak üzere ilgili spor dalında durumlarına uygun antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.
 • Yurt dışındaki üniversitelerin spor bilimleri alanında eğitim veren fakülte veya yük- sekokul lisans mezunu olanlardan, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenim denkliğini ve spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyenler, temel eğitim ve sınavından muaf olup, Bakanlık veya ilgili federasyon tarafından açılan uygulama eğitimi ve sınavlarına katılarak ba- şarılı olmaları halinde, durumlarına uygun antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.
 • Spor akademisinden mezun olanlar, ihtisas/uzmanlık dalında eğitim enstitülerinin beden eğitimi bölümlerinden mezun olanlara ise ağırlıklı olarak eğitim gördükleri basketbol, voleybol, hentbol, cimnastik ve atletizm spor dallarından sadece bir spor dalında temel antre- nörlük belgesi almaya hak kazanır.

Üniversitelerin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları bölümü ile Modern Dans Bölümü lisans eğitimi mezunları hak ve muafi- yetleri

MADDE 21 (1) Üniversitelerin Türk musikisi Devlet konservatuarı, Devlet konserva- tuarı Türk halk oyunları bölümü ile modern dans bölümü lisans mezunları eğitim gördükleri spor dalında temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Başarılı sporcu ve antrenörlerinin hak ve muafiyetleri MADDE 22 – (1) Sporculardan;

 1. Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında birinci olanlar,
 2. Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında en az iki madalya alanlar,
 3. Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında bir madalya alan ve büyükler Dün- ya şampiyonasında birinci olanlar,

ç) Olimpik spor dallarında en az iki defa büyükler Dünya şampiyonasında birinci olan-

lar,

başarılı oldukları spor dalında teknik direktörlük kademesinde antrenör eğitim progra-

mına katılmaya hak kazanır.

 • Sporculardan;
 • Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında ikinci veya üçüncü olanlar,
 • Olimpik spor dallarında büyükler Dünya şampiyonalarında en az iki madalya alan-

lar,

başarılı oldukları spor dalında başantrenörlük kademesinde antrenör eğitim programına

katılmaya hak kazanır.

 • Sporculardan;
 • Olimpik spor dallarında büyükler dünya şampiyonalarında ve büyükler Avrupa şam- piyonalarında en az birer madalya alanlar,
 • Olimpik spor dallarında büyükler Avrupa şampiyonalarında en az bir birincilik şar- tıyla iki madalya alanlar,
 • Avrupa Oyunlarında en az iki madalya alanlar,

başarılı oldukları spor dalında kıdemli antrenörlük kademesinde antrenör eğitim prog- ramına katılmaya hak kazanır.

mak,

 • Sporculardan;
 1. Olimpik spor dallarında büyükler Avrupa şampiyonalarında en az iki madalya al-
 • Akdeniz oyunları veya Universiade oyunlarında en az iki madalya almak,
 • Paralimpik, deaflimpik ve uluslararası olimpiyat komitesinin tanıdığı branşlardan

dünya şampiyonlarında sıkletinde veya branşında farklı en az yedi ülke sporcusunun katılması şartıyla iki madalya almış olmak,

şartıyla başarılı oldukları spor dalında temel antrenörlük kademesinde antrenör eğitim programına katılmaya hak kazanır.

 • Yukarıda sayılan başarılı sporcuların, başarı kazanılan müsabakada fiilen görev alan milli takım antrenörleri de bu madde kapsamındaki hak ve muafiyetlerden yararlanır.
 • Uluslararası spor organizasyonları (A) sınıfı milli sporcu kategorilerinde mücadele eden sporcular ile antrenörlerinin millilik sayılarına göre muafiyet işlemleri, ilgili federasyonun teklifi, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun uygun görüşü ve Bakan onayı ile dü- zenlenir.
 • Paralimpik ve deaflimpik oyunlarında madalya alan sporculara ve antrenörlerine yalnızca kendi spor dallarında açılacak antrenör eğitim programlarında muafiyet sağlanır.

Ortaöğretim mezunlarının hak ve muafiyetleri

MADDE 23 – (1) Spor liselerinden mezun olanlara eğitim gördüğü yalnızca bir spor dalında, diğer ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara ise ders müfredatlarının temel eğitim derslerine uygunluğu halinde yalnızca eğitim gördüğü bir spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Antrenörlük belgesi

MADDE 24 – (1) Antrenörlük belgesi;

 1. Antrenörlük eğitim programını tamamlayarak yapılacak sınavlarda başarılı olanla-

ra,

 • Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokul-

larından mezun olanlara,

 • Üniversitelerin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü ve Modern Dans Bölümü lisans mezunu olanlara,

ç) 23 üncü maddedeki şartları sağlayanlara,

ilgili federasyona başvurmaları ve 7 nci maddede yer alan şartları taşımaları kaydıyla Bakanlık onayı ile verilir.

Antrenörlük belgesi denklik işlemleri

MADDE 25 – (1) Yurtdışından alınan antrenörlük belgelerinin denklik işlemleri; ilgili federasyonun bağlı olduğu uluslararası federasyon veya federasyonlar birliği tarafından tanınan uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan antrenörlük belgelerinin denklik işlemleri; federas- yon eğitim kurulunun gerekçeli teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine, uygun kademedeki uygulama eğitimi ve sınavında başarılı olunması şartıyla takdiren gerçekleştirilir.

(2) Yurtiçinden alınan antrenörlük belgelerinin denklik işlemleri;

 1. Mülga 17/8/1987 tarihli ve 19547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eği- tim Yönetmeliğinden önce alınan belgelerin denklik işlemleri, ilgili federasyon eğitim kurulu- nun gerekçeli teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine gerçek- leştirilir.
 2. Mülga 17/8/1987 tarihli ve 19547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eği- tim Yönetmeliğinin yürürlük tarihi ile 16/8/2002 tarihli ve 24848 sayılı Resmî Gazete’de ya- yımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin yürürlük tarihi arasında alınan belgelerin denklik işlemleri;
  1. Temel çalıştırıcı (monitör) belgesine sahip olanlara yardımcı antrenör,
 • I. kademe antrenör belgesine sahip olanlara temel antrenör,
  • II. kademe antrenör belgesine sahip olanlara kıdemli antrenör,
  • III. kademe antrenör belgesine sahip olanlara ilgili federasyon eğitim kurulunun ge- rekçeli teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine başantrenör veya teknik direktör,

kademesinde gerçekleştirilir.

Antrenörlük belgesinin iptali

MADDE 26 – (1) Antrenörlük belgesi alanlardan, 7 nci maddenin birinci fıkrasında ya da ilgili mevzuatında belirtilen şartlardan herhangi birini kaybeden veya bu şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların durumları ilgili federasyon tarafından Bakanlığa bildirilir. Bu kişilerin antrenörlük belgeleri, ilgili federasyonun bildirimi üzerine veya resen Bakanlık tarafından iptal edilir.

(2) İlgili federasyon tarafından bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde federasyon başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve diğer kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 27 – (1) 16/8/2002 tarihli ve 24848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Halk oyunları eğitici belgesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Mü- dürlüğünün 18/7/2018 tarihli ve 13453533 sayılı olurundan önce verilen halk oyunları eğitici belgelerinin bu Yönetmelik kapsamında antrenörlük belgesi olarak kabulüne ilişkin işlemler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından bahsedilen olur çerçevesinde gerçekleştirilir.

Öğretim üyeleri ile öğretmenlerin hak ve muafiyetleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından lisans mezunu olup herhangi bir spor dalında antrenörlük bel- gesine sahip olmayan ve bu alanda öğretim üyesi kadrosunda görev alarak uygulamalı spor dalı eğitimi dersini verdiğini belgeleyenler, yalnızca bir spor dalında kıdemli antrenör temel eğitim programından muaf tutularak uygulama eğitimi ve sınavına girip başarılı olmaları ha- linde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle kıdemli antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

(2) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek- okullarından mezun olup Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak istihdam edilenler, eğitim gördükleri uzmanlık/ihtisas dersi ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri şartıyla temel eğitim programından muaf tutularak uygulama eğitimi ve sınavına girip başarılı olmaları halinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle bir uzmanlık/ihtisas spor dalında temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Diğer geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Federasyonlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde antrenör eğitim talimatlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan işlemler, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sporcuların lisans, vize ve transfer ile ilgili iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sporcuların lisans, vize ve transfer ile ilgili iş ve iş- lemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hiz- metleri Kanununun 22 nci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de ya- yımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 189 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
 2. Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
 3. Dönüşüm işlemi: Sporcu lisansında yer alan lisans türünün ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak değiştirilmesini,

ç) Federasyon: 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarını,

 • İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,
 • İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,
 • Lig: Takım sporlarında kulüp takımlarının karşılıklı müsabaka oynamak suretiyle ka- tıldıkları yarışma grubunu,
 • Lisans: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya ilişkin verilen izin belgesini,

ğ) Sağlık raporu: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliği tevsik eden bel-

geyi,

 • Sezon: İlgili federasyon talimatlarında belirlenen tarih aralığını,

ı) Spor kulübü: Bakanlık tarafından spor kulübü olarak tescili yapılan derneği,

 1. Sporcu: Lisans verilen kişiyi,
 2. Sporcu kartı: Kişinin, zihinsel ve fiziksel gelişimini sağlamak ve eğlenmek amacıyla

spor yaptığını gösteren belgeyi,

 • Sporcu lisansı: Sporcunun, spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesine imkân veren izin belgesini,
 • Talimat: Sporcu lisansı, vize ve transfer talimatını,
 • Transfer: Sporcu lisansında yer alan kulüp adı kaydının başka bir kulüp adına de- ğiştirilmesi işlemini,
 • Üst lig: Federasyon tarafından ulusal düzeyde düzenlenen ligi,
 • Vize: Sporcunun, ilgili sezon için federasyon faaliyetlerine katılabilmesine imkân veren izin işlemini,

ifade eder.

Lisans

İKİNCİ BÖLÜM

Lisans, Türleri ve Dönüşüm İşlemleri

MADDE 5 – (1) Sporcuların, spor yapabilmeleri ve yarışmalara katılabilmeleri için li- sans sahibi olmaları gerekir. Lisans, sporcu lisansı veya sporcu kartı olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir:

 1. Sporcu lisansı, kulüp lisansı ya da ferdi lisans olarak ikiye ayrılır ve her spor dalı için ayrı düzenlenir.
 2. Sporcu kartı, kişinin kendi adına düzenlenir.

(2) Sporcu, aynı anda sporcu lisansı ve sporcu kartı sahibi olabilir.

mek,

Sporcu lisansı

MADDE 6 – (1) Sporcu lisansı sahibi olabilmek için;

 1. İlgili federasyon tarafından belirlenen yaş aralığında bulunmak,
 2. Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini sağlık raporu ile tevsik et-
  1. İlgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar

alınması halinde, spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini yazılı beyanla belge- lemek,

 • Spor dalının özelliğine göre, ilgili federasyon tarafından belirlenmiş olan diğer şart- ları taşımak,

gerekir.

Sporcu lisansı işlemleri

MADDE 7 – (1) Sporcu lisansı işlemleri, Bakanlık tarafından yürütülür.

 • Sporcu lisansına sahip olmak isteyenler, 6 ncı maddede yer alan şartları taşıdıklarını belgeleyerek il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Başvuru mercii, başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen kişilerin sporcu lisansı kayıtlarını yapar.
 • Sporcu lisansı, il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir.

Sporcu lisansı dönüşümü

MADDE 8 – (1) Sporcu lisansının ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak düzenlenmesi esas olup belirlenen kurallar dahilinde birbirine dönüştürülebilir.

(2) Sporcu lisansı dönüşümüne ilişkin kurallar, ilgili federasyonun teklifi ve Bakanlık onayıyla yürürlüğe giren talimat ile belirlenir.

Sporcu kartı

MADDE 9 – (1) Sporcu kartı sahibi olabilmek için;

 1. Belirlenen yaş aralığında bulunmak,
 2. Bakanlık tarafından belirlenen diğer şartları taşımak, gerekir.

Sporcu kartı işlemleri

MADDE 10 – (1) Sporcu kartı işlemleri, Bakanlık tarafından yürütülür.

 • Sporcu kartı, Bakanlık veya yetkilendirdiği kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden düzenlenir.
 • Sporcu kartı kullanımına ilişkin kurallar, Bakanlık tarafından düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vize, Transfer İşlemleri ve İtiraz

Vize işlemleri

MADDE 11 – (1) Sporcunun, ilgili sezonda spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara ka- tılabilmesi için lisansını vize ettirmesi gerekir.

 • Vize işlemleri, Bakanlık tarafından bilişim sistemi üzerinden yapılır.
 • Vize şartları, ilgili federasyonun teklifi ve Bakanlığın onayıyla yürürlüğe giren ta- limat ile belirlenir. Talimatta;
 • Sezon tarihine,
 • Ücrete ilişkin hususlara,
 • Özel sağlık şartlarına, yer verilmesi zorunludur. Transfer işlemleri

MADDE 12 – (1) Sporcunun başka bir kulüp adına spor dalı faaliyetlerine veya yarış- malara katılabilmesi için transfer işlemi yapılması gerekir. Transfer işlemi, o spor dalında spor- cu lisansı belgesinin yenilenmesi ile tamamlanır.

 • Transfer işlemi, her spor dalı için Bakanlık tarafından bilişim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir.
 • Transfere ilişkin kurallar, ilgili federasyonun teklifi ve Bakanlığın onayıyla yürür- lüğe giren talimat ile belirlenir. Talimatta;
 • Lisans dönüşüm kurallarına,
 • Transfer sözleşmesi örneğine,
 • Kulübün muvafakatiyle transfer şartlarına,

ç) Kulübün muvafakati olmadan transfer şartlarına,

 • Eğitim ve öğretim ile ilgili transfer istisnalarına,
 • Bekleme süreleri ve yaş sınırlamalarına,
 • Transfer işlemlerine ilişkin ücretlere,
 • Kulübün spor dalı faaliyetinin sona ermesine,

ğ) Sezonda birden fazla transfer yapabilme şartlarına,

 • Geçici transfer şartlarına, yer verilmesi zorunludur.

Üst liglerde vize ve transfer işlemleri

MADDE 13 – (1) Teknik yeterliliklerini ve teşkilatlanmalarını sağladıkları tespit edilen federasyonlara, Bakanlık tarafından belirlenen üst liglerde yer alan sporcuların, vize ve transfer işlemlerini bir yıl süre ile yapma yetkisi, Bakan onayı ile verilebilir.

(2) Bu işlemler, Bakanlık bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

İtirazlar

MADDE 14 – (1) Lisans, vize ve transfer işlemleri ile ilgili itirazlar il müdürlüklerine yapılır. İtiraz dilekçesine, itiraz ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz ile itiraza ilişkin diğer belgeler eklenir.

 • İtirazlar, spor hizmetleri müdürü, ilgili şube müdürü, amatör spor kulüpleri fede- rasyonu temsilcisi, ilgili personel ve ilgili spor dalı temsilcisinden oluşan komisyon tarafından incelenir ve itiraz tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde kesin sonuca bağlanır. Komis- yon, en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu doğrultusunda karar alınır.
 • 13 üncü madde kapsamında yapılan vize ve transfer işlemlerine ilişkin itirazlar ise federasyonlara yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yabancı uyruklu sporcular

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu sporculara, ülkemizde spor faaliyetlerine ve yarış- malara katılabilmeleri için, bu Yönetmelik kapsamında lisans düzenlenmesi gerekir. Sporcu lisansı düzenlenebilmesi için, bu kişilerin ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet etmeleri veya en az bir yıllık ikamet izni belgesi almaları şarttır. Sporcu lisansı, vize ve transfer işlemlerine ilişkin diğer hususlar ilgili federasyonun talimatında düzenlenir.

(2) Ülkemizde geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar için 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 69 uncu, 76 ncı ve 83 üncü maddeleri ile 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Geçici Koruma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında düzenlenen kimlik belgesi sahibi kişiler için federasyonların talimatlarına, ikamet izni ve ülkesinden izin alma şartı konulamaz.

Kayıt işlemleri

MADDE 16 – (1) Lisans, dönüşüm, vize ve transfere ilişkin tüm iş ve işlemlerin Ba- kanlık bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur.

(2) Lisans, dönüşüm, vize ve transfer kayıtları, Bakanlık bilişim sisteminde muhafaza

edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor-

cu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Federasyonlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde talimatlarını, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde hazırlarlar.

(2) Birinci fıkrada yer alan talimatların yürürlüğe giriş tarihine kadar geçen sürede ya- pılacak işlemler, Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaç- ları Muayene Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Askıya alma: Bakanlıkça verilen bir belgenin geçerliliğinin belirli bir süre için hü- kümsüz kılınmasını,
 2. Bağımsız bölüm kullanıcısı: Tamamlanmış bir binanın kat, daire, büro, dükkân, ma- ğaza, mahzen, depo ve benzeri bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan birimlerini kullanan kişiyi,
 3. Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Bina sahibi: Binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,

 • Bina yöneticisi: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış olan ve bina yönetimini sağlayan kişiyi,
 • Bina yönetim kurulu: 634 sayılı Kanuna göre atanmış olan ve bina yönetimini sağ- layan kurulu,
 • Bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri: Bir merkezde elde ettikleri ısı enerjisinin ısıtma veya sıhhî sıcak su elde etmek amacıyla bölge içindeki binalara dağıtımını, ölçüm ve satış iş- lemlerini yapan şirketleri,
 • Damga: Servisler tarafından muayene sonucu uygun olduğu anlaşılan sayaçların dı- şardan istenmeyen müdahalelere açık yerlerinin kapatılması ve emniyet altına alınması için kullanılan, üzerinde bu Yönetmelikte belirtilen bilgilerin yer aldığı; yakma, asitle aşındırma, yapıştırma, basma, vurma veya tele takılan kurşunun sıkılması suretiyle yapılan veya kendinden yapışma özelliğine sahip, çıkartıldığında tahrip olan özel olarak hazırlanmış hologramlı etiketi/sitikırı veya elektronik olarak emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlayan sistemi,

ğ) Genel Müdürlük: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,

 • İl Müdürlüğü: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerini,

ı) Kanun: 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,

 1. Kullanıcı: Sırasıyla bina yönetim kurulu veya bina yöneticisi veya bina sahibini veya bağımsız bölüm kullanıcısını,
 2. MİH: Maksimum izin verilebilir hata payını,
 3. Mühür: Sayaç üzerinde bulunan harici sıcaklık sensör/sensörlerinin tesisata monte edildikten sonra çıkartılmasını engellemek amacıyla yapılan mührü,
 4. Personel yetki belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun görülen serviste ça- lışacak teknik personele il müdürlüğü tarafından verilen Isı Sayacı Servis Personel Yetki Bel- gesini,
 5. Piyasaya arz: Sayacın tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada ilk kez bulundurulmasını,
 6. Sayaç: Isı sayacını,
 7. Servis: Sayaçların tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanması ile ilgili işlemlerin yapıldığı ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişilere ait iş ye- rini,

ö) Servis hizmetleri yetki belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun görülen ser- vislere Bakanlık tarafından verilen Isı Sayacı Servis Hizmetleri Yetki Belgesini,

 • Servis yetkilisi: Servisin bu Yönetmelik kapsamındaki tüm faaliyetlerinden Bakan- lığa karşı sorumlu imza yetkisine sahip kişiyi,
 • Teknik personel: Sayaçların tamiri, bakımı, ayarı, muayenesi ve damgalanması ile ilgili işlemleri yapan ve serviste çalışan personel yetki belgesine sahip kişiyi,
 • Tip onay belgesi: Sayaçların, piyasaya arzına ilişkin olarak ilgili teknik düzenleme- sine uygunluğunu gösteren AB tip inceleme belgesini veya AB tasarım inceleme belgesini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de- ğiştirilmiştir.

“(6) Sayaçların piyasaya arzından sonraki muayene işlemleri kullanıcı tarafından ser- vislerde yaptırılır. Isı enerjisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olması durumunda ise muayeneler bu şirketler tarafından yaptırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de- ğiştirilmiştir.

“(2) Sayaçların periyodik muayenesi kullanıcı tarafından servislerde yaptırılır. Isı ener- jisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olması du- rumunda ise periyodik muayeneler bu şirketler tarafından yaptırılır. Periyodik muayene için, periyodik muayene süresinin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere müracaat edilir. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar yapılır. Müra- caatı uygun bulunanlara servis tarafından; sayaçların markası, modeli/tipi, seri numarası, üretim yılı, kullanıldığı yerin adresi ve müracaat tarihini belirten bir belge verilir. Bu belge, sayacın muayenesi tamamlanıncaya kadar istenildiğinde ilgililere ibraz edilmek üzere saklanır. Servis- ler, periyodik muayene müracaat süresinin bitimini takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar tüm müracaatları elektronik ortamda ilgili il müdürlüğüne bildirir. Ayrıca bu müracaatlar yazılı olarak da o yılın en geç 15 Mart tarihine kadar ilgili il müdürlüğüne iletilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşa- ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sayaçların periyodik mua- yenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların, 2020 yılı Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2020 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur.

(2) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2020 tarihine kadar periyodik muayenesini yaptırmayan kullanıcılar hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kul- lanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sayaçlardan muayene süresi dolmuş olanlar için, periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü olanların, 2020 yılı Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2020 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları

zorunludur.

(2) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2020 tarihine kadar muayeneyi yaptırmayan yükümlüler hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.” MADDE 7 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi                                                             Sayısı
6/7/2018 30470
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi                                                             Sayısı
1- 12/3/2019 30712
2- 11/10/2019 30915
Yorum
0

Cevap bırak

Özlü Sözler

Başkaları tarafından mağlup edilmekte utanılacak bir şey yok. Önemli olan yenildiğiniz zaman ‘’Bende eksik olan ne?’’ sorusunu kendinize sorabilmenizdir. Böyle bir tutum izleyen insan umut vaat ediyor demektir.

Bruce Lee

Savaş sanatları kaba kuvvet uygulaması gibi görünebilir. Ama Çin savaş sanatları sisteminin arkasında birçok felsefe yatar. Savaş sanatlarında kurallar vardır, şefkat ve başkalarına yardım etmek…

Ip Man

Büyük bir şampiyon olmak için en iyi olduğuna inanmalısın. Öyle olmasan bile, öyle gibi davranmalısın.

Muhammed Ali
Sosyalmedya
Son Yazılar
Hakkımızda

Türkiye Wushu KungFu Federasyonu Bursa İl Temsiliciliği Resmi Web Sayfası.

logo symetrio

Tasarlayan İstifsbi Tasarım © TWF Bursa İl Temsilciliği. Tüm hakkı saklıdır.